போட்டோஷாப் பதிவுகள் அனைத்தும் ஒரே பக்கத்தில்

43.DIGITAL STAR EFFECT

42.PHOTO EDGES

41.HALF TONE BORDER போடுவது எப்படி?

40.WOODEN CARVING கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

39.KALEIDOSCOPE நொடிப்பொழுதில் மாயாஜாலம்

38.LINE ART WITH PHOTO சில நிமிடங்களில்

37.ஒரே நிமிடத்தில் Sinedots

36. பகல் பொழுதை பவுர்ணமி இரவாக மாற்ற

35. ஐந்தே நிமிடத்தில் உஙகள் முகம் பொலிவு பெற

34. SKIN OF ANIMALS விலங்குகளின் தோல் தயாரிக்க 

33. ஒரே நிமிடத்தில் NEON LIGHT EFFECT

32. CLIPPING MASK 

31. EASY COMPOSITION EFFECT கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

30. IMAGE ஐ PATTERN ஆக மாற்ற!

29. CUTE GRID EFFECT கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

28. OUT OF FRAME கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

27. கண்களை கவரும் CUTTING FRAME?

26. அவதார் EFFECT உருவாக்குவது எப்படி?

25. கண்ணீர் வரவழைக்க

24. SHAPE CLUSTER PHOTO DISPLAY EFFECT கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.    

23. BURNING EFFECT உருவாக்குவது எப்படி?

22. LAYER MASK கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

21. TEXT INNER DESIGN கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

20. OUT LINE BORDER போட கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

19. ஒரே நிமிடத்தில் BORDER போட

18. மழை பெய்ய வைக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

17. எடுப்பான பல் தோற்றுவிக்க..

16. பளிச்சிடும் பற்களுக்கு

15. STAR BURST உருவாக்குவது எப்படி?

14. DIGITAL SQUARES EFFECT கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

13. DOTED PHOTO EFFECT கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

12. ICE TEXT உருவாக்குவது எப்படி?

11. STEEL CAGE செய்வது எப்படி?

10. HOLLYWOOD EFFECT EDITING கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

 9.  PHOTO ZOOM EFFECT கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

 8.  TWIRL EFFECT உருவாக்குவது எப்படி?

 7. செங்கல் சுவர் உருவாக்குவது எப்படி

 6. ஒரே நிமிடத்தில் சூரியோதயம்

 5. COLOR FULL RINGS உருவாக்குவது எப்படி?

 4. DISCO BALL உருவாக்குவது எப்படி?

 3. FROSTED GLASS EFFECT உருவாக்குவது எப்படி?

 2. TRIPPY WAVE EFFECT உருவாக்குவது எப்படி?

 1. SUN BLOST EFFECT உருவாக்குவது எப்படி?